BEL ONS 036-5322989

DE VELO WIJN SPECIALIST

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Webwinkel en Drankengroothandel Henk Mostert Wijnen.
 
Artikel 1. Toepasselijkheid.
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Henk Mostert Wijnen. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Henk Mostert Wijnen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Henk Mostert Wijnen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Henk Mostert Wijnen levert aan het MKB en beheert tevens een gerelateerde webwinkel.
 1.6 Henk Mostert Wijnen levert wijnen, gedistilleerd en andere gerelateerde producten.
 
Bestelprocedure.
1.1          
De  bestelprocedure voor particuliere klanten van de webwinkel kan men vinden op de website van Henk Mostert Wijnen onder de kop bestelinformatie op onze homepage.
1.2          
De bestelprocedure voor zakelijke afnemers van Henk Mostert Wijnen kan men vinden onder de kop zakelijk op onze hompage. 
 
 
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1
Alle aanbiedingen van Henk Mostert Wijnen zijn vrijblijvend en Henk Mostert Wijnen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Henk Mostert Wijnen.
Henk Mostert Wijnen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Henk Mostert Wijnen dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.
2.3
Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
 
 
3.2
Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, pay pal of onder rembours dan wel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.
3.3
Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Henk Mostert Wijnen.
 
 
 
3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Henk Mostert Wijnen. bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien Henk Mostert Wijnen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Henk Mostert Wijnen om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Henk Mostert Wijnen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Henk Mostert Wijnen
 
 
 
Artikel 4. Levering.
4.1
De door Henk Mostert Wijnen opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2
Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Henk Mostert Wijnen. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.
4.3
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Henk Mostert Wijnen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
 
 
Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en klachtenafhandeling.
6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, brengt u Henk Mostert Wijnen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Henk Mostert Wijnen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.
6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af  te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Henk Mostert Wijnen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.4
Henk Mostert Wijnen levert producten van hoge kwaliteit en we streven ernaar dat u als klant tevreden moet zijn over onze producten en onze service. Gaat er onverhoopt toch iets mis of heeft u een klacht of opmerking? Neem dan contact op met ons. Wij zorgen voor een passende oplossing. TEL: 036-5322989
 
 
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie.
7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Henk Mostert Wijnen., dan wel tussen Henk Mostert Wijnen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Henk Mostert Wijnen is Henk Mostert Wijnen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Henk Mostert Wijnen.
 
Artikel 8. Overmacht.
8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Henk Mostert Wijnen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Henk Mostert Wijnen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Henk Mostert Wijnen en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
 
 
 
 
Artikel 9. Diversen.
9.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Henk Mostert Wijnen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Henk Mostert Wijnen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2
Henk Mostert Wijnen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 10.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.